STRANDAD

Skiffer,
Måltidens hus, Grythyttan, 2005